Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAMEX-BHP

I. Słownik


1 Konsument to Kupujący, który nabywa towar oferowany przez Sprzedającego. w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą i zawodową,
2. Kupujący to zarówno Konsument jak i podmiot nabywający towar w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Sprzedawca to właściciela sklepu internetowego KAMEX-BHP, z którym zawierane są transakcje sprzedaży Dane Sprzedawcy znajdują się w części II regulaminu.
4. Wartość zamówienia to suma cen sprzedaży towarów nabywanych w ramach jednego zamówienia oraz opłaty za dostarczenie towarów.

II. Postanowienia ogólne


1. Dane Sprzedawcy:

KAMEX -BHP Kamila Kampa
ul. Dąbrowa 2
46-080 Chróścice k/Opola

NIP:9910343210

Telefon : 501 403 136

Adres e-mail: biuro@kamex-bhp.pl

III. Postanowienia szczególne dotyczące umowy sprzedaży.

1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi przez złożenie przez Kupującego zamówienia na stronie internetowej Sprzedawcy drogą wyboru oferowanego tam towaru, wypełnienie formularza dostawy oraz potwierdzenia drogą mailową przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Zamówienie można złożyć zarówno bez rejestracji na stronie Sprzedawcy jak i z rejestracją.
3. Kupujący niezarejestrowany składając zamówienie podaje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia tj: imię i nazwisko, adres dostawy towaru, e-mail ewentualnie telefon,
4. Kupujący rejestrując się na stronie internetowej Sprzedawcy podaje dane określone w pkt. 3 oraz ustanawia login i hasło dostępu do konta. Aktywacja konta Kupującego następuje po uruchomieniu przez Kupującego w przeglądarce internetowej linku potwierdzającego, który otrzymuje na adres e-mail podany w procesie rejestracji. Po aktywacji konta zamówienia są składane po zalogowaniu na konto Kupującego przy użyciu określonego przez niego loginu i hasła.
5. Cena towaru oferowanego na stronie internetowej zawiera podatek VAT.
6. Cena towaru oferowanego na stronie internetowej nie zawiera opłaty za dostarczenie towaru, która zostanie doliczona do wartości zamówienia.
7. Towary dostarczane są w sposób jaki wybiera kupujący podczas składania zamówienia. Możliwy jest również odbiór osobisty.
8. Wartość zamówienia Kupujący może uiścić przelewem na konto o nr 65 1140 2004 0000 3002 8085 6679 . W tytule przelewu należy podać nr zamówienia.
9. Sprzedawca wyśle towar(y) objęte potwierdzonym przez niego zamówieniem w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpływu wartości zamówienia.
10.Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad,
11.Do przesyłki załączany jest dowód sprzedaży, którym jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

IV. Polityka prywatności


Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż:

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas rejestracji w serwisie bądź składaniu zamówienia jest Sklep Kamex-BHP, ul. Dąbrowa 2 46-080 Chróścice.
  2. Celem zbierania danych osobowych jest wyłącznie wykonanie zobowiązań z umów sprzedaży zawieranych Sprzedawcą i Kupującym oraz promocja i reklama towarów oferowanych przez Sprzedawcę
  3. Udostępnione dane nie będą one przekazane innym podmiotom.
  4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia transakcji kupna-sprzedaży. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych kupującemu przysługuje mu prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich podmiotowi.
  6. Sprzedawca zobowiązuje się stosować niezbędne środki techniczne w celu zabezpieczenia udostępnionych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1 . Odstąpienie od umowy.
1.1. Poza wyjątkiem określonym w pkt. 1.2 Konsument w terminie 14-stu dni od daty dostarczenia towaru może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.
1.2. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do towarów, które były używane oraz noszą ślady użycia.
1.3. Konsument odstępujący od umowy składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
1.4. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14-stu dni, od dnia, w którym odstąpił do umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
1.5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
1.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca może jednak się wstrzymać ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
1.7. Jeżeli Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2 . Gwarancja
2.1. Na sprzedany towar Sprzedawca udziela gwarancji co do jakości sprzedanego towaru.
2.2. Gwarantem jest Sprzedawca.
2.3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających, z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
2.4. Termin gwarancji wynosi wynosi 24 m-ce od chwili zawarcia umowy sprzedaży.
2.5. Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawnią się wady fizyczne towaru Kupujący wypełni formularz reklamacyjny a następnie odeśle
towar wraz z formularzem oraz dowodem zakupu.
2.6. Reklamacja z powodu jakości towaru będzie rozpoznana przez Sprzedawcę w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz z towarem oraz dowodem zakupu,
2.7. W razie potwierdzenia zasadności reklamacji Sprzedawca w terminie 10 dni od upływu terminu określonego w ppkt 2.6
a) stosownie do swojego wyboru dokona wymiany towaru na nowy wolny od wad albo towar naprawi
b) dostarczy na swój koszt wymieniony albo naprawiony towar Kupującemu,
c) zwróci Kupującemu koszt dostarczenia wadliwego towaru w wysokości kosztu najtańszego sposobu przesyłki dla towaru przewidzianego przy składaniu zamówienia
3. Sprzedawca rozpoznaje wszelkie inne reklamacje niż reklamacje gwarancyjne w terminie 14-stu dni od dnia ich otrzymania w formie
pisemnej na podany w części II pkt. 2 ppkt 2.1 Regulaminu adres Sprzedawcy.

VI. DOSTAWA

1.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
1.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub odbiór osobisty przez klienta. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
1.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
1.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www……. oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI

1.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

1.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego 65 1140 2004 0000 3002 8085 6679

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?